Pattiz Toys x KAD Hobby KH-NX01/02/03 SWAT Team

KH-NX01 BreacherKH-NX02 Assaulter
39

49*Police dog is sold seperately

KH-NX03 Point-Man

53